රැකියා/පුරප්පාඩු නිවේදනය -2022

ආබාධ සහිත පුද්ගලයින්ගේ වෙල්ලස්ස සංවිධානය (WOPD) ආබාධ සහිත පුද්ගලයින් වෙල්ලස්ස සංවිධානය මොනරාගල දිස්ත‍්‍රික්කය තුළ NGO/2016/43 ලියාපදිංචි අංකය යටතේ ස්ථාපනය කරන ලදි ආබාධ සහිත පුද්ගලයිනේ සංවිධානයකි. ආබාධ සහිත පුද්ගලයින් පුනුරුත්ථාපනය කිරීම සදහා වු ශ‍්‍රී ලංකා පදනම (SLFRD) ස්විඩන් (DHR) සංවිධාන සහයෝගීතාවයෙන් මොනරාගල දිස්ත‍්‍රික්කය තුළ ආබාධ සහිත පුද්ගලයින්ගේ ඵලදායී සහභාගීත්වය තුළින් සමාජයීය අන්තර්කණය ප‍්‍රවර්ධනය කිරීමේ අරමුණින් 2022 …

රැකියා/පුරප්පාඩු නිවේදනය -2022 Read More »

තරුණ නායකත්ව සංවර්ධන පුහුණු වැඩසටහන – 2019

ආබාධ සහිත තරුණ තරුණියන් බලගැන්වීම පිණිස සංවිධානය කරන ලද තරුණ නායකත්ව සංවර්ධන පුහුණු වැඩසටහනක් 2019 පෙබරවාර් මස 23 – 26 දින දක්වා මොනරාගල සිතුමිණ සිටි හොටෙල් හිදි පවත්වන ලදි.

Disabled youth leadership training program

තරුණ නායකත්ව – මුලික වැඩසටහන 2019 පෙබරවාරි 23 සිට 26 දක්වා සිතුමිණ සිටි හොටෙල් – මොනරාගල Disable youth leadership training programmer in Monaragala  on 23th to 26 th March 2019

International Wheelchair Day 2019

11 වන ජාත්‍යන්තර රෝදපුටු දින සැමරුම… මාර්තු 01 චලන අපහසුතා සහිත තැනැත්තන් සඳහා තමන්ගේ ශරිරයේ කොටසක් ලෙස භාවිතා කරමින් එහා මෙහා යාම සඳහා භාවිතා කරන ආධාරක උපකරණ අතුරින් විශලතම උපකරණය රෝදපුටුවයි. රෝදපුටුවක් තුළ සිය දෛනික චර්යාවන් සිදු කරන පිරිස අතුරින් බොහෝ පිරිසකට තමන්ගේ නිවසට පමණක් සීමා වි සිටිමට සිදු වන්නේ රෝදපුටු භාවිතාකරන තැනැත්තන්ගේ යාහැකි අයුරින් …

International Wheelchair Day 2019 Read More »