අණපනත්/ චක්‍රලේඛන/ ප්‍රතිපත්ති


  1. මානව හිමිකම් විශ්ව ප්‍රකාශය
  2. ආබාධ සහිත තැනැත්තන් පිළිබද එක්සත් ජාතීන්ගේ ප්‍රඥප්තිය
  3. ආණ්ඩුක්‍රම ව්‍යවස්ථාව
  4. 1996 අංක 28 දරණ ආබාධ සහිත තැනැත්තන්ගේ අයිතිවාසිකම් ආරක්ෂා කිරීමේ පණත
  5. 2006 ප්‍රවේශ නියෝගය
  6. 2009 සැප් 19 ප්‍රවේශ නියෝගය සංශෝධනය
  7. ආබාධිතභාවය පිළිබද ජාතික ප්‍රතිපත්තිය (2003)
  8. 2009 ශ්‍රේෂ්ඨාධිකරණ නඩු තින්දුව
  9. පුවත්පත් දැන්වීම
  10. 2018 ශ්‍රේෂ්ඨාධීකරණ නඩුතීන්දුව
  11. තොරතුරු දැනගැනීමේ පණත
  12. ශ්‍රි ලංකා මානව අයිතිවාසිකම් ආරක්ෂා කිරීම සහ ප්‍රවර්ධනය කීරීම සදහා වු ජාතික ක්‍රියාකාරී සැලැස්ම 2017- 2021
  13. තිරසාර සංවර්ධන ඉල්ලක 2030
  14. 2007 අංක 56 දරණ සිවිල් හා දේශපාලන අයිතිවාසිකම් පිළිබද ජාත්‍යන්තර සම්මුති පණත
  15. සෞභාග්‍ය දැක්ම (පිටු අංක 27 සහ 28) විශේෂ හැකියාවන් හා ආබාධ සහිත පුරවැසියන්
  16. 2012 ජනහා සංඛ්‍යා ලේඛන වාර්තාව
  17. රාජ්‍ය පරිපාලන චක්‍ර ලේඛන 22/88
  18. උපාධිධාරීන්ට ගුරුපත්වීම් ලබාදීමේදී ආබාධ සහිත වුවන් තරග විභාගයෙන් නිදහස් කිරීම
  19. 2017 ඌව පළාත් චක්‍රලේඛය
  20. බුද්ධිමය දේපල පනත
  21. අධිකරණ නියෝගය 2011 සිංහල
  22. ශ්‍රේෂ්ඨාධිකරණ ඉංග්‍රිසි  2018

1. මානව හිමිකම් විශ්ව ප්‍රකාශය

ආබාධ සහිත තැනැත්තන් පිළිබද එක්සත් ජාතීන්ගේ ප්‍රඥප්තිය

ආණ්ඩුක්‍රම ව්‍යවස්ථාව

1996 අංක 28 දරණ ආබාධ සහිත තැනැත්තන්ගේ අයිතිවාසිකම් ආරක්ෂා කිරීමේ පණත

2006 ප්‍රවේශ නියෝගය

2009 සැප් 19 ප්‍රවේශ නියෝගය සංශෝධනය

ආබාධිතභාවය පිළිබද ජාතික ප්‍රතිපත්තිය (2003)

2009 ශ්‍රේෂ්ඨාධිකරණ නඩු තින්දුව

පුවත්පත් දැන්වීම

2018 ශ්‍රේෂ්ඨාධීකරණ නඩුතීන්දුව

තොරතුරු දැනගැනීමේ පණත

ශ්‍රි ලංකා මානව අයිතිවාසිකම් ආරක්ෂා කිරීම සහ ප්‍රවර්ධනය කීරීම සදහා වු ජාතික ක්‍රියාකාරී සැලැස්ම 2017- 2021

තිරසාර සංවර්ධන ඉල්ලක 2030

2007 අංක 56 දරණ සිවිල් හා දේශපාලන අයිතිවාසිකම් පිළිබද ජාත්‍යන්තර සම්මුති පණත

සෞභාග්‍ය දැක්ම (පිටු අංක 27 සහ 28) විශේෂ හැකියාවන් හා ආබාධ සහිත පුරවැසියන්

2012 ජනහා සංඛ්‍යා ලේඛන වාර්තාව

රාජ්‍ය පරිපාලන චක්‍ර ලේඛන 22/88

උපාධිධාරීන්ට ගුරුපත්වීම් ලබාදීමේදී ආබාධ සහිත වුවන් තරග විභාගයෙන් නිදහස් කිරීම

2017 ඌව පළාත් චක්‍රලේඛය

බුද්ධිමය දේපල පනත

අධීකරණ නියෝගය - 2011 සිංහල

ශ්‍රේෂ්ඨාධිකරණ ඉංග්‍රිසි 2018