ව්යවසායකත්ව සංවර්ධන පුහුණු වැඩසටහන පැල්ගහතැන්න

ව්වසායකත්ව සංවර්ධන පුහුණු වැඩසටහන පැල්ගහතැන්න ඌව කළමනාකරණ මධ්‍යස්ථානය 2019 පෙබ. 23 – 26