2019 ඌව පළාත් සභා අයවැය සදහා යෝජනා ලබාදීම

2019 ඌව පළාත් සභා අයවැය සදහා යෝජනා ලබාදීම ආබාධ සහිත තැනැත්තන්ගේ අයිතිවාසිකම් පදනම් කරගනිමින් පළාත් සභාව මගින් සිදුකළ යුතු මැදිහත් වීම් වලට අදාළව 2019 වර්ෂයේ අයවැය සදහා පළාත් ප්‍රධාන ලේකම් වෙත යෝජනා භාරදීම. 2018 ජූලි 26 වන දින පළාත් ප්‍රධාන ලේකම් කාර්යාලයේදී.

Leave a Reply