තරුණ නායකත්ව සංවර්ධන පුහුණු වැඩසටහන – 2019

ආබාධ සහිත තරුණ තරුණියන් බලගැන්වීම පිණිස සංවිධානය කරන ලද තරුණ නායකත්ව සංවර්ධන පුහුණු වැඩසටහනක් 2019 පෙබරවාර් මස 23 – 26 දින දක්වා මොනරාගල සිතුමිණ සිටි හොටෙල් හිදි පවත්වන ලදි.

Leave a Reply