ව්‍යාපෘති විපරකම් කරණ තෙදින වැඩමුළුව

ව්‍යාපෘති විපරකම් කරණ තෙදින වැඩමුළුව 2018 ජූලි මස 27 සිට ජුලි 29 දින දක්වා රත්තනපිටිය හෙල්ප් ඒජ් ආයතනයේදී පැවැති පුහුණු වැඩමුළුව (සම්බන්ධීකරණය හා පහසුකම් සැපයීම – මයිරයිට් ශ්‍රී ලංකා / සම්පත් දායකත්වය – සමන් හමන්ගොඩ මහතා Paltra )

Leave a Reply