මැතිවරණ ප්‍රචණ්ඩ ක්‍රියා නිරීක්ෂණය සදහා පුහුණු වැඩසටහනක්

මැතිවරණ ප්‍රචණ්ඩ ක්‍රියා නිරීක්ෂණ මධ්‍යස්ථානයෙහි මංජුල ගජනායක මහතා විසින් මැතිවරණ ප්‍රචණ්ඩ ක්‍රියා නිරීක්ෂණය සදහා අප සාමාජිකයින් යොදවා ගැනීම සදහා විධිමත් පුහුණු වැඩසටහනක් පැවැත්වීම අරමුණු කරගනිමින් 2018/ 09/ 10 වන දින පවත්වන ලද සාකච්ඡාව

Leave a Reply