ආබාධ සහිත පුද්ගලයෙකුට බලපෑම් කිරීම පිළිකුල් සහගතයි

 

Leave a Reply