ආබාධ සහිත පුද්ගලයින්ගේ වෙල්ලස්ස සංවිධානය විසින් පවත්වන ලද මාධය සංවේදීකරණ වැඩමුළුව

ආබාධ සහිත පුද්ගලයින්ගේ වෙල්ලස්ස සංවිධානය විසින් පවත්වන ලද මාධය සංවේදීකරණ වැඩමුළුව පිළිබද මව්බිම පුවත්පතේහි 2018/09/26 වන දින පළවූ මාධය වාර්තාව

Leave a Reply